افزایش امکان رقابت پذیری در بخش پیمانکاری راهسازی از طریق‌ کاهش قیمت تمام شده با حفظ مدیریت زمان ، بهبود بهره‌وری و کیفیت و ایجاد قابلیتها و پتانسیلهای مناسب در بخش راهسازی