مشارکت در جذب سرمایه‌گذاری و تامین منابع مالی پروژه‌ها