پل کابلی ترکه ای روزدخانه تجن ساری یکی از بزرگترین پروژه های بهره برداری شده استان مازندران می باشد. این پل از نظر فنی بروز بوده و ساخت آن با همکاری شرکت فرانسوی فرسینت صورت پذیرفته است.