افتتاح پروژه پارک ملل ساری توسط ریاست(وقت) محترم مجلس جناب آقای دکتر علی لاریجانی و همچنین بازدید وزیر(وقت) محترم کشور از این پروژه