پرورش سرمایه‌های انسانی از طریق تجهیز مدیران و کارکنان به شایستگی‌های مورد نیاز، ایجاد فرصت‌های برابر یادگیری و توسعه و نیز ایجاد زمینه‌های مشارکت و ارتباطات با کلیه ذینفعان