توسعه توانایی در اجرای پروژه ها از طریق تملک کامل ماشین آلات راهسازی